en English
Chiffon 40gsm

Bubble chiffon 120gsm

Georgette 65gsm

Chiffon 40gsm solid 

Chiffon 85gsm

Georgette 65gsm solid 

Pearl Chiffon 100gsm